• Algeny ARISTY – 88KG
  • Christoph GAUCH – Masters/Seniors 70kg
  • Dylan CARVALHO – 15/16/17 anos